Hệ thống quản lý CSDL

                    môi trường I-DENVIS

Lưu trữ hồ sơ môi trường của các cơ sở sản xuất

Số hóa dữ liệu, lưu trữ trên các file nén pdf, word

Quản lý số liệu, dễ dàng tra cứu

Chất thải rắn, nước thải, khí thải, chất thải nguy hại, tính toán thu phí, thanh kiểm tra

Điểm quan trắc môi trường

Lưu trữ số liệu những lần đo quan trắc môi trường, dễ dàng tra cứu khi cần.